1. Wprowadzenie
2. Podsumowanie wyników kontroli
    2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności
    2.2. Synteza wyników kontroli
    2.3. Uwagi końcowe i wnioski
3. Ważniejsze wyniki kontroli
    3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjnych
           3.1.1. Podstawowe akty prawne
           3.1.2. Wymogi dotyczące symboli
                     3.1.2.1. Godło Rzeczypospolitej Polskiej
                     3.1.2.2. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej
                     3.1.2.3. Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
           3.1.3. Ochrona symboli państwowych
    3.2. Istotne ustalenia kontroli
           3.2.1. Symbole państwowe w administracji publicznej
                     3.2.1.1. Godło RP
                     3.2.1.2. Flaga RP
                     3.2.1.3. Godło i flaga w ambasadach RP
                     3.2.1.4. Hymn RP
                     3.2.1.5. Odpowiedzialność za umieszczanie i utrzymanie godła i flagi RP
           3.2.2. Oferta rynkowa dotycząca godła i flagi RP
           3.2.3. Symbole państwowe w świadomości społecznej
           3.2.4. Propagowanie wiedzy dotyczącej symboli państwowych
4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli
    4.1. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli
    4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Załącznik nr 1:
Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności

Załącznik nr 2:
Szczegółowe zagadnienia prawne dotyczące kontrolowanej działalności

Załącznik nr 3:
Ustawodawstwo innych krajów w zakresie posługiwania się symbolami państwowymi

Załącznik nr 4:
Wykaz skontrolowanych podmiotów oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrole

Załącznik nr 5:
Lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działalność

Załącznik nr 6:
Zestawienie ważniejszych nieprawidłowości dotyczących używania godła

Załącznik nr 7:
Zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych przez administrację publiczna oraz placówki oświatowe

Załącznik nr 8:
Zasady dobrej praktyki dla obywateli