W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2517Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Dobra Flaga w Cieszynie 2016

Krzysztof J. Guzek

Dobra Flaga znów w Cieszynie

III EUROPEJSKA KONFERENCJA HERALDYCZNO–WEKSYLOLOGICZNA CIESZYN–OPAVA 2016

W początkach września 2016 r. odbyła się kolejna, już III Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna CIESZYN 2016, zorganizowana przez kol. Alfreda Znamierowskiego, twórcę i dyrektora Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego. Do przeprowadzenia konferencji pomieszczeń użyczył gościnnie Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

Na tymże naukowym spotkaniu heraldyków i weksylologów uczestniczyło niewielkie lecz znakomite grono referentów (lista uczestników i wykaz referatów – w Aneksie), nieco mniejsze niż w poprzednich Konferencjach Cieszyńskich, Niestety, mimo wcześniejszego zgłoszenia do uczestnictwa z niewiadomych powodów nie dotarła do Cieszyna ekipa referentów z Warszawy, co spowodowało zakłócenia w programie konferencji.

Ogólny widok Sali obrad z flagami państwowymi uczestników konferencji.
Ogólny widok Sali obrad z flagami państwowymi uczestników konferencji. Na pierwszym planie po lewej – flaga Polskiego Tow. Weksylologicznego w formule Dobrej Flagi.
[foto Petr Exner]

Obrady zainaugurował kol. Zbiniew Kordula. członka Polskiego Tow. Weksylologicznego i twórcy patriotycznego Programu "Dobra Flaga" [dalej: "PDF"]. Było to już jego drugie wystąpienie na cieszyńskich konferencjach, stąd tytuł niniejszej publikacji: "Dobra Flaga znów w Cieszynie".

W referacie kol. Zbigniewa Korduli zostały przedstawione podstawowe założenia tego programu uwzględniające przede wszystkim zasady poprawnej ekspozycji weksyłiów flagowych – zgodnie z fundamentalnym założeniem twórcy "PDF", iż Flaga to wizualny znak czytany z daleka - a mianowicie:
= flaga powinna być dobrze widoczna, a informacja na fladze powinna być zapisana prosto i zrozumiale;
= flaga powinna być rozprostowana i "żywa" – bowiem w praktyce płachta flagi oplątuje się wokół drzewca tworząc nierozpoznawalny trójkąt tkaniny

Mamy rozliczne przykłady takiej ekspozycji nieczytelnych flag, np.:

Świetnie oplątane flagi Uniwersytetu JP II w Krakowie
"Świetnie" oplątane flagi Uniwersytetu JP II w Krakowie.
[foto KJG]

Bywa i tak, że płachtę flagi … przywiązuje się – cui bono ? - sznurkiem !

Hotel Royal w Krakowie – flaga przywiązana do drzewca sznurkiem !
Hotel Royal w Krakowie – flaga przywiązana do drzewca sznurkiem !
[foto KJG]

I kolejny przykład dokładnie oplątanych flag – bulwersujący, bo na siedzibie jednej z instytucji państwowych ! Hadko pisać tu komentarz...

Wyjątkowo niechlujna ekspozycja biało-czerwonych flag Rzeczypospolitej na siedzibie instytucji państwowej
Wyjątkowo niechlujna ekspozycja biało-czerwonych flag Rzeczypospolitej na siedzibie instytucji państwowej.

W swoim referacie kol. Zbigniew Kordula m.in. zwrócił uwagę iż: "Problem oplątywania się flagi od wiatru i deformacji od grawitacji pozostawał nierozwiązany, aż do dziś. Popularne na rynku amerykańskim rozwiązanie NeverFurl w postaci obrotowych pierścieni na drzewcu, do których mocuje się flagę, tylko w niewielkim stopniu zmniejsza oplątywanie się. Ponadto, NeverFurl nie rozwiązuje problemu bezwładnego zwisania i deformacji flagi, gdy nie wieje odpowiedni wiatr".

W celu rozwiązania problemu poprawnej ekspozycji flag w ramach realizacji "Programu Dobra Flaga" został stworzony unikalny, opatentowany Zestaw "Dobra Flaga" obejmujący ukryty w drzewcu obrotowy mechanizm oraz płachtę flagi z wprowadzonym w jej górny lik pręt nie pozwalający na owijanie się flagi wokół drzewca. Tak więc "Zestaw Dobra Flaga" umożliwia łatwy obrót flagi wokół drzewca i utrzymuje jej prostokątny kształt w każdych warunkach pogodowych oraz w pomieszczeniach zamkniętych.

Zwykła flaga vs Dobra Flaga
Zwykła flaga – oplątana wokół drzewca (po prawej) i "Dobra Flaga" prezentująca płachtę flagi w sposób w pełni czytelny, w pełnej krasie flagi (po lewej)

Dodajmy, iż Zestaw DOBRA FLAGA eliminuje całkowicie oplątywanie się flagi i deformację od grawitacji, dzięki temu grafika i kolory są zawsze dobrze widoczne. W przypadku silnego, zmiennego wiatru flaga samoczynnie ustawia się wzdłuż strumienia powietrza, co chroni ją przed oplątywaniem się i niszczeniem. Stale rozprostowana flaga reaguje nawet na najmniejsze ruchy powietrza, dzięki temu jest stale „żywa”.

Zauważmy ponadto, że wzorce flag państwowych mają kształt prostokąta – zaś DOBRA FLAGA utrzymując prostokątny kształt flag w każdych warunkach, zapewnia ich zgodność ze wzorcami.

Istotne jest, że mechanizm zapewniający te korzyści jest całkowicie ukryty we wnętrzu drzewca i tkaninie, dzięki temu flaga zachowuje klasyczny naturalny wygląd – tzw. czysty wygląd (clean look) – widać tylko to, co jest najważniejsze, czyli falującą flagę z zapisaną na niej informacją. „Czysty wygląd” jest szczególnie ważny dla flag, których wzór jest określony prawnie np. dla flag państwowych.

Jak podkreślił Z. Kodula: "Wzorce flag państwowych mają kształt prostokąta – DOBRA FLAGA utrzymując prostokątny kształt flag w każdych warunkach, zapewnia ich zgodność ze wzorcami"..

W trakcie referatu kol. Zbigniewa Korduli prezentowane były flagi Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego w dwóch postaciach: flagi "zwykłej" (smętnie zwisającej z drzewca) i wykonanej w formule "Dobrej Flagi", z doskonale czytelnym jej wzorem.

Prezentacja dwóch wariantów flag PTW
Prezentacja dwóch wariantów flag Polskiego Tow. Weksylologicznego przez Irenę Nowak, siostrę Zbigniewa Korduli ; po prawej – w formule Dobrej Flagi.

Na zakończenie referatu kol. Zbigniew Kordula przygotował niespodziankę dla zagranicznych gości - wykonał dla nich 8 flag państwowych, które poszczególnym uczestnikom wręczała p. Irena Nowak.

Flaga państwowa Rumunii wykonana w formule Dobrej Flagi
Flaga państwowa Rumunii wykonana w formule Dobrej Flagi wręczana przez Irenę Nowak zagranicznemu uczestnikowi konferencji.
[foto Petr Exner]

Jak wspomniano wyżej nieoczekiwana absencja referentów z Warszawy spowodowała istotne zakłócenia programie konferencji. Jednakże mimo tej niespodziewanej sytuacji konferencja przebiegała spokojnie i w bardzo sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze, co niewątpliwie było zasługą kol. Alfreda Znamierowskiego, organizatora i Prezydenta III Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej CIESZYN 2016.

Trakcie obrad wygłoszono szereg bardzo interesujących referatów, zarówno przez gości zagranicznych, jak też i przez polskich uczestników. Z kronikarskiego obowiązku trzeba wymienić ciekawe referaty z zakresu tematyki weksylologicznej wygłoszone przez Krzysztofa Jasieńskiego "Niezrealizowane projekty sztandarów Ludowego Wojska Polskiego", Włodzimierza Chorązki "Weksylia krajów Lewantu w I i II dekadzie XI wieku" i referat niżej podpisanego "Sztandary i flagi ochotniczych straży pożarnych".

Krzysztof J. Guzek w trakcie wygłaszania referatu o strażackich weksyliach oraz eksponowana podczas referatu flaga strażackiej korporacji – Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Referat omawiający strażackie sztandary i flagi został uznany za jedno z najciekawszych wystąpień kongresowych i nie bez powodu – był on świetnie udokumentowany, zaś ponadto problematyka strażackiej symboliki była w tym momencie po raz pierwszy w Polsce prezentowana publicznie ( niżej podpisany zajmuje się tą tematyką od blisko 30 lat we współpracy z Zarządem Głównym Związku OSP RP).

Niżej podpisany wygłosił także drugi, lecz z zakresu heraldyki, referat pt. "Herb Dublina i jego modyfikacje na przestrzeni 400 lat". Wygłoszenie dwóch referatów przez jednego z uczestników konferencji było niespotykane w dotychczasowych konferencjach cieszyńskich, lecz – jak to wydarzenie komentowali niektórzy uczestnicy cieszyńskiego spotkania – fakt wypełnił i uratował program konferencji.

Herb Wielki Dublina
Herb Wielki Dublina z dewizą "Posłuszeństwo obywateli uszczęśliwia miasto".
Mozaika podłogowa w dawnym ratuszu Dublina.

[foto KJG]

Bardzo interesującym elementem konferencji cieszyńskiej był zorganizowany przez kol. Alfreda Znamierowskiego wyjazd do Archiwum Ziemskiego w Opawie (Czechy), gdzie jego dyrektor Karl Mueller przygotował niezwykle ciekawą ekspozycję prezentującą zasoby tegoż archiwum i w referacie omówił prezentowane obiekty.

Stare księgi herbowe prezentowane na wystawie w Archiwum Ziemskim w Opawie.
Stare księgi herbowe prezentowane na wystawie w Archiwum Ziemskim w Opawie.
Stare księgi herbowe prezentowane na wystawie w Archiwum Ziemskim w Opawie.

Rzecz oczywista, iż w archiwalnej ekspozycji znalazły swoje miejsce także i czeskie wekslia:

Wzory czeskich sztandarów - z czasów k.u.k. Austro-Węgier i okesu niepodległej Czechosłowacji.
Wzory czeskich sztandarów - z czasów k.u.k. Austro-Węgier i okesu niepodległej Czechosłowacji.
Wzory czeskich sztandarów - z czasów k.u.k. Austro-Węgier i okesu niepodległej Czechosłowacji.

Wobec braku referentów z Warszawy w ostatnim dniu obrad na wniosek niżej podpisanego został zastępczo zorganizowany meeting wkesylologów, który prowadził kol. Alfred Znamierowski jako gospodarz konferencji. Podczas tego spotkania szeroko i dość szczegółowo omówiono problemy Polskiego Tow. Weksylologicznego, zarówno organizacyjne jak i personalne, przy czym wprowadzenie do tematyki spotkania przedstawił kol. Andrzej Bebłowski, Prezes Towarzystw. Podczas długiej dyskusji rozpatrzono szereg zgłaszanych postulatów i podjęto decyzje dotyczące kierunków dalszej działalności Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. Zorganizowany w ostatnim dniu konferencji meeting polskich weksylologów przebiegł w koleżeńskiej i konstruktywnej atmosferze i praktycznie wytyczył kierunki dalszej działalności Towarzystwa.

Obrady zakończyło się wspólną, pamiątkową fotografią wszystkich uczestników III Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej CIESZYN 2016.

Uczestnicy III Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej CIESZYN 2016
Uczestnicy III Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej CIESZYN 2016

Z kronikarskiego obowiązku należy jeszcze odnotować weksylologiczne ciekawostki. Oto na sali obrad wyeksponowane były trzy flagi.

Flaga Powiatu Cieszyńskiego
Flaga Powiatu Cieszyńskiego (wg projektu A. Znamierowskiego), flaga państwowa Rzeczypospolitej oraz flaga Instytutu Heraldyczno-Weksylologicznego.

Niżej podpisany zaprojektował okazjonalną flagę III Europejskiej Konferencji Cieszyńskiej, nawiązująca do flagi Instytutu Heraldyczno-Wksylologicznego, wszak organizatora i gospodarz konferencji:

Flaga IHW
Flaga IHW
Flaga III EKH-W
Flaga III EKH-W

Projekt tej okazjonalnej flagi nie został jednak zaakceptowany przez A .Znamierowskiego jako Prezydenta Konferencji, a zatem pozostał on w sferze weksylologicznych projektów.

Cieszyńska konferencja zakończyła się już tradycyjną kolacją w uroczej "Winiarni u Czecha", która przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze.

Nunc es bibendum !!!
Krzysztof J. Guzek / PTVex
Zduny k/Łowicza, w październiku 2016 r.

Post scriptm. Foto ekspozycji weksyliów w Formule Dobrej Flagi

Galeria Dobrej Flagi
Galeria "Dobrej Flagi" na rodzinnej Rezydencji "Minichówka"- autora niniejszej relacji z III Konferencji Cieszyńskiej.


A  N  E  K  S   (1)

III Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna

CIESZYN / OŁOMUNIEC 2016

L i s t a    u c z e s t n i k ó w

~ Atanasiu Bogdan – Rumunia
~ Bebłowski Andrzej - Prezes Polskiego Tow. Weksylologicznego
~ Bekiesz Jadwiga
~ Bimler-Mackiewicz Elżbieta – Kustosz Muzeum w Rybniku
~ Chorązki Włodzimierz - Uniwersytet Jagielloński, Polske Tow. Weksylologiczne
~ Exner Petr – Czechy
~ Gonzadze Mamuka – Prezes Towarzystwa Heraldycznego Gruzji
~ Guzek Krzysztof Józef – Heraldyczne Towarzystwo Szkocji, Polskie Tow. Weksylologiczne
~ Jaszczyńska Anna – Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
~ Jasieński Krzysztof – Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
~ Klimes Roman – Niemcy
~ Kordula Zbigniew – Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
~ Lester Lucian-Valeriu – Rumunia
~ Martykan Jaroslav – Czechy
~ Schellenberg Martin – Niemcy
~ Sivera Drahoslav – Słowenia
~ Tiron Tudor-Radu – Rumunia
~ Rafalski Grzegorz – Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
~ Znamierowski Alfred – Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny


A  N  E  K  S   (2)

III Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna

CIESZYN / OŁOMUNIEC 2016

W  y  k  a  z    r  e  f  e  r  a  t  ó  w

~ Elżbieta Bimler-Mackiewicz: "Symbolika religijna na dawnych pieczęciach wiejskich i jej wpływ na współczesną heraldykę gmin przygranicznych" (Religious symbolizm of the Earlry rural seal and their impast of the present heraldry of adjoinig the order communities)

~ Włodzimierz Chorązki: "Weksylia krajów Lewantu w I i II dekadzie XXI wieku" (Current flags of the Levantine nations)

~ Petr Exner: "Herby i flagi dzielnic Ostrawy" (Znaky a vlajky mestskych casti Ostravy / Arms and flags of the districts of Ostrava)

~ Mamuka Gongadze: prezentuje nową publikację (presenting new publication)

~ Krzysztof J. Guzek: "Herb Dublina i jego modyfikacje na przestrzeni 400 lat" ( Coat of Arms of Dublin and their modifications during last 400 years)

~ Krzysztof J. Guzek: "Sztandary i flagi ochotniczych straży ogniowych" (Flags and standard of Polish Voluntary Firefighters)

~ Krzysztof Jasieński: "Niezrealizowane projekty sztandarów ludowego Wojska Polskiego" (Nonexecuted proposals of colours of tyhe communist-era Polish Armed Forces)

~ Klimes Roman: "Herby i flagi Jersey" (Coats of Arms and Flags of Jersey)

~ Zbigniew Kordula: "Dobra flaga, zwykła flaga" (Good flag, normal flag)

~ Grzegorz Trafalski: "Herby ziemskie w znakach powiatów Zachodniego Mazowsza" (Territorial Arms in the coats of the contemporary districts of western Masovia)

~ Tudor Radu-Tiron: "Stan gospodarki jako motyw pieczęci heraldycznych średniowiecznej Mołdawii" (Economic realties Reflected in the Heraldic seals of the Mediaeval Moldavia)

~ Tudor Radu-Tiron, Michai B. Atanasiu: "Heraldyczna pamiątka Bizancjum – obecność dwugłowego orła rodu Cantacuzino [Kantakouzenos] w dzisiejszej heraldyce miejskiej Rumunii" (An Armorial Souvenir of the Byzantine Empire: the Presence of the Double-Headed Eagle of Cantacuzino [Kantakouzenos] Family in Today's Romanian Civic Heraldry)


Autor: Krzysztof J. Guzek
Data: 2016-09-20
Kategoria: Publikacje