W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2529Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Komisja Heraldyczna


Ważnym wydarzeniem w dziedzinie współczesnej heraldyki i weksylologi było powstanie Komisji Heraldycznej, powołanej rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 stycznia 2000 r.

Komisja Heraldyczna została powołana jako organ opiniodawczy ministra właściwego do spraw administracji publicznej (aktualnie MAiC) w przedmiocie – herbów, flag, emblematów, i innych symboli związanych z heraldyką i weksylologią, głównie samorządową. Do zadań Komisji należy opiniowanie wzorów powyższych znaków i symboli pod względem ich zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i tradycji historycznej, przygotowywanie i opiniowanie dotyczących ich aktów prawnych oraz udzielanie konsultacji.

Pierwszym przewodniczącym Komisji Heraldycznej był prof. Stefan K. Kuczyński, pionier i znawca polskiej weksylologi, ówczesny prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Należy podkreślić, że powołanie Komisji Heraldycznej jest uwieńczeniem wieloletnich starań polskich heraldyków i weksylologów o utworzenie złożonego ze specjalistów ciała kolegialnego, którego działalność przyczynia się do podniesienia współczesnej heraldyki i weksylologi na wyższy poziom nauki i sztuki.

W ciągu minionych lat Komisja zaopiniowała tysiące projektów herbów, flag i innych symboli jednostek samorządowych, znacząco wpływając na polepszenie przedkładanych projektów.

Członkom Komisji (byłym i obecnym) należy wyrazić uznanie za ich zaangażowanie na rzecz heraldyki samorządowej.


Skład Komisji Heraldycznej (stan na 07.12.2012 r.):
· Paweł Dudziński – przewodniczący;
· Jan Wroniszewski – zastępca przewodniczącego;
· Grzegorz Latos – sekretarz;
· Marek Adamczewski – członek;
· Tadeusz Sobieszek – członek;
· Tadeusz Jeziorowski – członek;
· Wojciech Tutak – członek;
· Michał Karalus – członek;
· Robert Szydlik – członek;
· Henryk Seroka – członek;
· Przemysław Mrozowski – członek;
· Piotr Gołdyn – członek;
· Alfred Znamierowski – członek.

Kontakt:
Minister Administracji i Cyfryzacji
Komisja Heraldyczna
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
tel. 22 245 59 05, 882 194 234
e-mail: grzegorz.latos@mac.gov.pl

Ustawa z 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. RP nr 162 z 30 grudnia 1998 r.) nakłada na władze samorządowe obowiązek zaprojektowania herbu i flagi, będącymi najważniejszymi znakami rozpoznawczymi województw, powiatów, miast i gmin, zgodne z zasadami sztuki heraldycznej, weksylologicznej i miejscową tradycją historyczną. Wzory symboli wymagają zaopiniowania ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Opinie dla ministra przygotowuje Komisja Heraldyczna. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Na mocy ustawy projekty symboli muszą zostać zaopiniowane przez ministra, lecz ustawa nie wymaga, aby opinia była pozytywna.

Wymogom ustawy mogą sprostać specjaliści heraldycy i weksylolodzy oraz artyści graficy znający zasady projektowania w tej dziedzinie.

W opracowaniu znajdują się organizacje, firmy i indywidualni twórcy działający we współczesnej heraldyce i weksylologi polskiej.