W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2521Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Heraldyka i Weksylologia (wprowadzenie)


Podstawowa terminologia i zarys historyczny

Heraldyka to nauka pomocnicza historii, zajmująca się dziejami, rozpoznawaniem i opisem herbów.
Herold (z niem. - prowadzący wojsko) w średniowieczu: posłaniec władcy, także urzędnik na dworze władcy, którego zadaniem była piecza nad herbami rycerskimi; badał herby rycerzy stających do turnieju i wywoływał ich do walki.
Herb (z niem. Erbe – dziedzictwo) - stały znak rodzinny, przechodzący z ojca na syna, umieszczany we wczesnym średniowieczu najpierw na chorągwiach, a następnie na tarczach rycerzy w czasie wypraw wojennych i na turniejach rycerskich.

Herb składa się z właściwego rysunku, zwanego godłem oraz tła, czyli pola tarczy np. godłem RP jest wizerunek Orła Białego w koronie, natomiast herbem jest ten sam Orzeł Biały w koronie umieszczony na czerwonym polu tarczy.


Herb Polski Flaga z herbem Rzeczypospolitej Polskiej Flaga Polski


Weksylologia to nauka zajmująca się badaniem wszelkiego rodzaju flag, ich historii i symboliki, od łac. vexillum – chorągiew, sztandar jazdy rzymskiej i grec. logos – nauka. Twórcą terminu „weksylologia” (vexillology) był Amerykanin politolog Whitney Smith, jeden z najlepszych w świecie znawców tej problematyki. W druku termin ten pojawił się po raz pierwszy w 1959 r.

Twórcą polskiego terminu weksylium, określającego wszelkiego rodzaju znaki rozpoznawcze wykonane z tkaniny, umocowane do drzewca, drążka lub liny (flaga, baner, sztandar, proporzec, proporczyk, chorągiew) jest Alfred Znamierowski, należący do światowej czołówki weksylologów, autor wielu opracowań weksylologicznych – zagranicznych i krajowych.

Heraldyka i weksylologia są ze sobą ściśle związane, gdyż w wielu przypadkach herby (lub tylko ich fragmenty) umieszczone są na flagach, lub odwrotnie – flagi pojawiają się w herbach państwowych. W państwach o dłuższej historii flagi wywodzą się z herbów tych krajów np. barwy narodowe Polski - biel i czerwień, pochodzą od barw herbowych. Pas biały flagi (ważniejszy, umieszczony u góry) pochodzi od barwy godła – Orła Białego; pas czerwony – od barwy tarczy herbowej. W ramach dyscyplin geograficznych informacje o flagach i herbach państw wchodzą w zakres geografii politycznej.

Nauka o flagach zwana weksylologią powstała niedawno, ale chorągwiami i flagami interesowano się od kilku wieków.

Pierwsze znane dzieło z tej dziedziny to rękopis anonimowego franciszkanina hiszpańskiego z lat 1345 – 1350, zatytułowany „Księga wiadomości o wszystkich królestwach i ziemiach i władaniach, które istnieją w świecie, i o herbowych chorągwiach”. Praca ta zawiera prawie 100 rysunków i opisów herbów oraz chorągwi miast i krajów znanego wówczas świata.

Za prekursora weksylologii i heraldyki w Polsce należy uznać dziejopisarza Jana Długosza, autora dzieła (z rysunkami Stanisława Durinka) powstałego w 1448 r. pt. Banderia Prutenorum (Chorągwie Prusaków), opisującego przede wszystkim chorągwie zdobyte na Krzyżakach w bitwach pod Grunwaldem i Koronowem w 1410 r. Opis chorągwi polskich i krzyżackich, użytych w bitwie grunwaldzkiej, Długosz zawarł także w swoich „Rocznikach, czyli Kronikach Sławnego Królestwa Polskiego”. Pierwszym polskim herbarzem (katalog herbów) było dzieło Długosza zwane popularnie „Klejnotami”.

Literatura krajowa i zagraniczna dotycząca flag i herbów obfituje w materiały źródłowe, artykuły i notatki prasowe.

Niniejsze „wprowadzenie” do wiedzy o symbolice flag i herbów opracowano na podstawie książki Jerzego Wrony pt. „Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw współczesnego świata”. Autorowi serdecznie dziękujemy za udostępnienie swojej pracy.

W pracy Jerzego Wrony, będącej pierwszą w polskim piśmiennictwie próbą całościowego przedstawienia problematyki weksylologicznej i heraldycznej, opracowano również szczegółowy przegląd literatury zagranicznej i krajowej, do której to pracy odsyłamy osoby chcące pogłębić wiedzę w tym temacie.

Cytujemy fragment wstępu Jerzego Wrony do w/w dzieła:

„Autor pragnie, by jego opracowanie przyczyniło się do wypełnienia w rodzimej literaturze geograficznej braku w zakresie aktualnej kompleksowej wiedzy o symbolice geograficznej flag i herbów państwowych. Jest to tym bardziej ważne, że mapa świata, a szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej i terytorium b. ZSRR, uległa ostatnio radykalnym zmianom politycznym. Powstało kilkanaście nowych jednostek politycznych, wyczulonych na własną, sięgającą korzeni lub stworzoną obecnie symbolikę państwową.

Autor pragnąłby również, by praca ta przyczyniła się do popularyzacji w polskim społeczeństwie wiedzy o flagach i herbach innych krajów świata. Być może w wielu przypadkach sprzyjałoby to na międzynarodowym forum lepszym kontaktom międzyludzkim.

Pogłębienie wiedzy o symbolach państw obcych jest tym bardziej celowe, że właśnie teraz przywraca się Polsce stare oraz tworzy nowe herby i flagi jednostek terytorialnych różnych szczebli, na co zezwalają nowe ustawy samorządowe.

Wybrane najistotniejsze wiadomości o symbolach państwowych Polski i innych krajów świata mogą być wykorzystywane w kształceniu akademickim (np. na kierunkach handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szkolnictwie artystycznym, przy zagadnieniach wizualizacji). Informacje o flagach i herbach państwowych mogą także okazać się przydatne w nauczaniu szkolnym, co może przyczynić się do kształtowania postawy patriotycznej młodego pokolenia”.

Przyłączamy się do przesłania autora i jeszcze raz dziękujemy za merytoryczne wsparcie naszej inicjatywy.Weksylologia współcześnie – w kraju i na świecie

Początkowo badania flag, ich historii i symboliki prowadzone były indywidualnie. Wydarzeniem, które zasadniczo wpłynęło na koordynację zainteresowań weksylologicznych, było utworzenie przez W. Smitha w 1962 r., w Winchester k. Bostonu (USA) międzynarodowego Ośrodka Badania Flag – Flag Research Center. Od 1961 r. ośrodek ten wydaje własny organ „The Flag Bulletin”, którego celem jest publikowanie naukowych opracowań dotyczących historii i symboliki różnych flag oraz informowanie o zaistniałych w tej dziedzinie zmianach. Flag Research Center jest do dzisiaj najważniejszym światowym stowarzyszeniem, skupiającym specjalistów zajmujących się tematyką weksylologiczną.

Wieloletnim redaktorem graficznym „The Flag Bulletin” był polski weksylolog Alfred Znamierowski, który w 1978 r. założył w San Diego (USA) ośrodek flagoznawczy The Flag Desing Center. W 1999 r. wydał m.in. w USA, obszerną, na wysokim poziomie autorskim i edytorskim, The World Encynlopedia of Flags. Alferd Znamierowski powróciwszy do Polski, w 1994 r. przeniósł również The Flag Desing Center i od 1997 roku działa on w kraju pod nazwą Instytut Heraldyczno – Weksylologiczny.

Spotkania specjalistów zajmujących się flagami i herbami państw odbywają się m.in. w ramach Międzynarodowych Kongresów Weksylologicznych, organizowanych co dwa lata przez FIAV (Fédération Internationale des Associations Vexillologiques), który powstał w 1967 r. w Zurichu (Szwajcaria), obecnie siedziba znajduje się w Belgii. Stowarzyszenie to skupia 52 organizacje (stan na 2007 rok), w tym trzy w Polsce: Polskie Towarzystwo Weksylologiczne (PTW), Instytut Heraldyczno – Weksylologiczny (IHW) oraz Centrum Flag Ziemi (CFZ).

Pierwszy kongres odbył się w Muiderbergu (Holandia) w 1965 r., XVI Międzynarodowy Kongres Weksylologiczny odbył się w Warszawie w 1995 r. w 700 rocznicę ustanowienia Orła Białego jako znaku Państwa Polskiego.

Statutowym celem FIAV jest „tworzenie i upowszechnianie wiedzy o wszelkich typach flag, ich formach i funkcjach, oraz definiowanie w oparciu o badania naukowe reguł obowiązujących przy tworzeniu flag”.

W 2012 roku, w dniach 24 – 29 września zwołany został światowy XXX Kongres Nauk Heraldycznych i Genealogicznych w holenderskim miasteczku Maastricht. W światowych kongresach organizowanych co 2 lata przez „Stały Komitet Organizacyjny” bierze udział około 250 specjalistów z całego świata. W Kongresie w Maastricht brał udział Krzysztof J. Guzek, polski heraldyk i weksylolog, z którego relacją ze spotkania można zapoznać się pod adresem: www.lowicz.eu.

W dniach 28 i 29 września w 2012 roku heraldycy i weksylolodzy z kilkunastu państw Europy i USA spotkali się na I Europejskiej Konferencji Heraldyczno – Weksylologicznej w Cieszynie nad Olzą zorganizowanej przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny. Pogotowie Flagowe było uczestnikiem tej Konferencji. Zapraszamy do zapoznania się z referatem z tej Konferencji dostępnym w dziale „Artykuły”.Literatura krajowa

W niniejszym skrótowym opracowaniu odnotowujemy tylko niektóre współczesne polskie pozycje, aby ułatwić rozpoczęcie studiów.

· Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej, Stanisław Russocki, Stefan K. Kuczyński, Juliusz Willaume'a
  [ 1963, 1970, 1978 ]
· Stworzony do chwały, Alfred Znamierowski [ 1995 ]
· Orzeł Biały w Warszawie, S. K. Kuczyński [ 1993 ]
· Chorągwie i flagi Polskie, Jan Miller [ 1962 ]
· Orzeł Biały, Godło Państwa Polskiego, Maria Woźniakowka [ 1995 ]
· Opowieść o Orle Białym, Marek Ruszczyc [ 1981 ]
· Krótka o hymnie, orłach i barwach gawęda, Szymon Kobyliński [ 1978 ]
· Orzeł Biały – 700 lat herbu Państwa Polskiego, S. K. Kuczyński [ 1995 ]
· Godła państwowe w nauczaniu geografii, Andrzej Bonasiewicz [1955 ]
· Flagi, Jan Miller [ 1970 ] - zachęca młodzież do zapoznania się weksylologią
· Bandery, flagi, proporce, Andrzej Bebłowski [ 1970-72 ] - artykuły dla ludzi morza w miesięczniku „Żagle”
· Zasady etykiety flagowej, Andrzej Bebłowski [ 1995 ]
· Symbole ideałów i historii. Motywy roślinne w godłach państwowych, Bogdan Zemanek,
  „Przegląd Techniczny”, nr 52
· Godło i barwa Polski samorządowej, głównymi autorami tej pracy są Alfred Znamierowski
  i Jacek Skorupski [ 1998 ], zawierająca oprócz części teoretycznej herby i flagi miast oraz gmin polskich
· Alfabet heraldyczny, Paweł Dudziński [ 1997 ]
· Flagi Świata, Alfred Znamierowski [ 2002 ]
· Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz herbach państw współczesnego świata,
  Jerzy Wrona [ 2002 ]
· Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w Kościołach chrześcijańskich, Paweł Dudziński [ 2007 ]

Zapraszamy do działu Artykuły, w którym prezentujemy autorskie wypowiedzi związane z Heraldyką i Weksylologią.