W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2517Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Interpelacja nr 11844 w sprawie zaliczania wydatku na zakup polskiej flagi w koszty firmy

Stanisław Szwed

Interpelacja nr 11844
w sprawie zaliczania wydatku na zakup polskiej flagi w koszty firmy


Zgłaszający: Stanisław Szwed
Adresat: minister finansów
Data wpływu: 15-11-2012
Data ogłoszenia: 06-12-2012 - posiedzenie nr 28

Flaga to jeden z symboli państwowych, oficjalny znak symbolizujący suwerenność państwa, której święto na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. obchodzimy 2 maja. Flaga narodowa na dzień niepodległości to wyraz szczególnego szacunku dla tradycji i historii naszej ojczyzny.

Podniesienie flagi w czasie świąt państwowych jest obowiązkiem organów państwowych, a przyjętym powszechnie dobrym obyczajem jest wywieszanie flagi narodowej przez urzędy, firmy i mieszkańców Polski, a powinno stać się to standardem.

Interpretacje Izby Skarbowej w Poznaniu (nr ILPB3/423-443/11-4/JG) i Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB5/423-255/10-4/PS) uznały, że wydatek na flagę Polski nie ma związku z przychodami z działalności gospodarczej lub kosztami firmy i nie może być podatkowym kosztem. Zadziwiające jest, że te same izby zakupy na dekorację bożonarodzeniową zinterpretowały jako koszt, ponieważ ˝wystrój świąteczny jest w obecnych warunkach rynkowych wymogiem stawianym przez klientów˝, czytamy w interpretacji nr ILPB3/423-235/07-2/MG poznańskiej izby skarbowej.

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

1. Jaka jest interpretacja Ministerstwa Finansów zaliczania wydatku na zakup polskiej flagi w koszty?

2. Czy zakup flagi narodowej jest podatkowym kosztem?

Z poważaniem
Poseł Stanisław Szwed
Bielsko-Biała, dnia 15 listopada 2012 r.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl

Odpowiedź:


Odpowiadający: Maciej Grabowski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
Data wpływu: 27-12-2012
Data ogłoszenia: 24-01-2013 - posiedzenie nr 32

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 27 listopada 2012 r., nr SPS-023-11844/12, przy którym przesłano interpelację pana posła Stanisława Szweda w sprawie zaliczania wydatku na zakup polskiej flagi do kosztów uzyskania przychodów, przedstawiam wyjaśnienia w tej kwestii.

Jak wynika z przekazanej interpelacji, pan poseł Stanisław Szwed podnosi, iż w wydawanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-443/11-4/JG oraz dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPB5/423-255/10-4/PS) przyjęto, że wydatek na zakup polskiej flagi nie ma związku z przychodami z działalności gospodarczej lub kosztami firmy i nie może być kosztem podatkowym.

W związku z powyższym pan poseł zwrócił się z następującymi pytaniami:
1. Jaka jest interpretacja Ministerstwa Finansów w sprawie zaliczania wydatku na zakup polskiej flagi w koszty?
2. Czy zakup flagi narodowej jest kosztem podatkowym?

Odnosząc się do przedstawionych pytań pana posła, pragnę zauważyć, iż stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (art. 23 ust. 1). Tym samym wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile są ponoszone w jednym z celów wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Każdy więc wydatek, który nie jest wyłączony z kosztów podatkowych, a poniesiony przez podatnika w celu uzyskania przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

W interesującej pana posła kwestii pomocny do oceny możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku poniesionego na zakup flagi państwowej może być art. 16 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 23 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku podatnika, niezaliczanych do środków trwałych, w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów działalności prowadzonej przez podatnika, lecz służą osobistym celom pracowników i innych osób albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą podatnika. Należy przyjąć, iż na podstawie tego przepisu wydatki poniesione na zakup flagi państwowej mogą stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów, jeżeli flaga ta jest wykorzystywana dla celów działalności prowadzonej przez podatnika i nie służy osobistym celom pracowników (innych osób) albo bez uzasadnienia nie znajduje się poza siedzibą podatnika.

Po analizie powołanych przez pana posła interpretacji indywidualnych wystąpiłem do dyrektorów izb skarbowych, biuro Krajowej Informacji Podatkowej, o akta tych spraw w celu ich zmiany w trybie art. 14e ustawy Ordynacja podatkowa.

Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Maciej Grabowski
Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl


Autor: Stanisław Szwed
Data: 2013-03-20
Kategoria: Interpelacje poselskie