W górę

Zobacz nasz profil
Facebook Pogotowie Flagowe
List otwarty Pogotowia Flagowego do Polaków w sprawie Dobrej Flagi

 
Czy flagi w Twoim mieście są właściwie eksponowane?
Tak,
dobrze wyglądają nie mam zastrzeżeń
Nie,
flagi są oplątane i jest ich mało
Nie mam zdania,
nie interesuje mnie temat flag

Liczba głosów: 2521Kordula specjalistyczne wyposażenie posesji

Pogotowie Bramowe

Pogotowie Parkingowe

Dobra Flaga - Sprzedaż

Piloty do bram

Artykuł

Społeczna Inicjatywa Roku 2012 - Prezentacja Pogotowia Flagowego

Pogotowie Flagowe
 

Prezentacja POGOTOWIA FLAGOWEGO na konkurs SPOŁECZNA INICJATYWA ROKU 2012


1. Wstęp: misja, cele, znaczenie inicjatywy
2. Prezentacja odkrytych problemów i potrzeb, wskazanie działań zaradczych
2.1. Kontrola NIK
2.2. Badanie OBOP
2.3. Opinia Jerzego Wrony
2.4. Opinia Krzysztofa J. Guzka
2.5. Opracowanie Władysława Serwatowskiego
2.6. Znaki jednostek samorządu lokalnego
2.7. Inne aspekty: prawne, socjologiczne, psychologiczne, narodowościowe, motywacyjne
2.8. Interpelacje poselskie
2.9. Opinia Przewodniczącego Komisji Heraldycznej Pawła Dudzińskiego
3. Podsumowanie i rozwinięcie misji
4. Prezentacja podjętych działań, partnerzy inicjatywy, zamierzenia na przyszłość
5. Opinie organizacji, instytucji, beneficjentów na temat inicjatywy Pogotowia Flagowego
6. Spis załączników


1. Wstęp: misja, cele, znaczenie inicjatywy

Misją POGOTOWIA FLAGOWEGO jest popularyzowanie wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych i samorządowych: herbu, hymnu oraz flagi, która jest najpopularniejszym symbolem w przestrzeni publicznej na całym świecie.

Tegoroczna edycja konkursu zbiega się z obchodami 500-lecia Województwa Podlaskiego. Historia Polski, wraz z wyjątkowo burzliwą historią Województwa Podlaskiego uczy, że dbałość o symbole państwowe jest gwarancją zachowania tożsamości narodowej. Nowe logo Województwa Podlaskiego – Kolorowy Żubr – to również symbol – to wizualizacja siły naszego regionu, tworzonej z różnorodności kulturowej i narodowościowej.

Współcześnie, w czasach braku bezpośrednich zagrożeń międzynarodowymi konfliktami zbrojnymi w naszym regionie, dbałość o symbole jest drogą do budowania nowoczesnego, patriotycznego społeczeństwa zdolnego do podjęcia równorzędnej walki w globalnej wojnie gospodarczej. Nowe logo naszego regionu to plan budowy „solidarnego domu”, w którym jest miejsce dla wszystkich, a biało-czerwona flaga niech, na wszelki wypadek, stoi na straży naszych wspólnych planów, bo sprawdziła się już wiele razy i lepszej na całym świecie nie znajdziemy. Wiele krajów wokół nas (naszych sąsiadów) ma podobne, do biało-czerwonej, flagi i powinno nas to cieszyć, bo flagi „rozmawiają ze sobą”.

Celem inicjatywy Pogotowia Flagowego jest uwrażliwienie całego społeczeństwa na występujące problemy w dziedzinie symboli i wspólne poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

W tej części prezentacji konkursowej, w celu uchwycenia wątku i skrócenia tekstu, tylko zasygnalizowano najważniejsze problemy, zdiagnozowane na podstawie dostępnych materiałów, własnych działań oraz obserwacji.

Większość naszych działań prezentowana jest na portalu www.pogotowieflagowe.pl, na który zapraszamy - nie tylko z okazji Konkursu.

2. Prezentacja odkrytych problemów i potrzeb, wskazanie działań zaradczych

2.1. Kontrola NIK

O wadze problemu świadczy fakt przeprowadzenia „Kontroli używania symboli państwowych” przez najwyższy organ kontroli państwowej - Najwyższą Izbę Kontroli - cieszącą się powszechnym autorytetem w społeczeństwie. Kontrola objęła okres od stycznia 2003 r. do grudnia 2004, w wyniku której, powstało pionierskie opracowanie zawierające ocenę i wytyczne w dziedzinie używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej i przez obywateli, opublikowane jako: „Informacja o wynikach kontroli używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej”. Do powstania opracowania przyczynili się: panel ekspertów, członkowie Komisji Heraldycznej, dzieci, młodzież oraz nauczyciele i osoby, które odpowiedziały na list Prezesa NIK.

Szczególne podziękowania kierujemy do prof. Tadeusza Jeziorowskiego, wybitnego eksperta w dziedzinie folerystki, członka Komisji Heraldycznej, który opracował bogaty materiał w formie przystępnej „Informacji”.

Generalna ocena opracowania na podstawie przeprowadzonej kontroli brzmi:

„Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia sposób używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej”.

„Taką ocenę, uzasadnia nie tylko skala stwierdzonych nieprawidłowości, ale nade wszystko charakter i kontekst ich występowania. Istotne nieprawidłowości wystąpiły bowiem w jednostkach administracji rządowej, która z rangi nałożonych na nie zadań powinny wykazywać szczególną dbałość o poprawne używanie symboli państwowych i stanowić wzór dla pozostałych urzędów administracji publicznej”.

Opracowanie liczy 65 stron, na których przedstawiono szczegółowo:

- zakres i charakter nieprawidłowości w używaniu godła, flagi i hymnu
- wskazano przyczyny i winnych zaniedbań
- opracowano wnioski i wytyczne dla instytucji i obywateli

Wyniki kontroli wskazują potrzebę zasadniczej zmiany w podejściu do symboli państwowych przez organy administracji publicznej i obywateli. Podkreśla się:

- brak znajomości obowiązujących przepisów
- brak dbałości o symbole
- używanie symboli niezgodnych z ustawowymi wzorcami
- istniejące przepisy są niejednoznaczne, niespójne, i nie rozwiązują wielu ważnych problemów


Źródło: http://www.pogotowieflagowe.pl/doc/wyniki_kontroli_nik.pdf
2.2. Badanie OBOP

W ramach kontroli, na zlecenie NIK, Ośrodek Badań Opinii Publicznej przeprowadził badania na temat postrzegania i stosunku obywateli do symboli narodowych.

Przypadki niewłaściwego wykorzystania hymnu, flagi lub godła zapamiętała tylko jedna trzecia badanych. Byli to ludzie raczej wykształceni i zainteresowani polityką. Niewłaściwe użycie symboli polega głównie na braku dbałości o symbole i używania niewłaściwych symboli. Wskazywano na potrzebę wychowania młodego pokolenia w duchu poszanowania dla symboli narodowych i miłości do ojczyzny.

Po czyjej stronie, zdaniem obywateli, leżą przyczyny niewłaściwego używania symboli oraz nieodpowiedzialnej postawy wobec tych symboli, pokazuje diagram:

Na list Prezesa NIK z zaproszeniem do dyskusji na temat symboli przyszło wiele odpowiedzi, ostro krytykujących brak poszanowania symboli państwowych.

Ankieta wśród uczniów potwierdziła potrzebę kształtowania kultury używania symboli: tak (83%) i znikomą wiedzę w tym temacie.

W ramach badań określono odsetek respondentów posiadających flagę i eksponujących je z okazji świąt narodowych według regionów.

Województwo Podlaskie - region o najniższym zainteresowaniu flagą państwową (12%). Województwo Wielkopolskie - region o najwyższym zainteresowaniu flagą państwową (49%).

Źródło: http://www.pogotowieflagowe.pl/doc/wyniki_kontroli_nik.pdf
2.3. Opinia Jerzego Wrony

Gdy na I Konferencji Heraldyczno – Weksylologicznej nieśmiało prezentowaliśmy naszą koncepcję Pogotowia Flagowego i Dobrą Flagę, Pan Jerzy Wrona miał wątpliwości, co do naszych intencji. Nie zdziwiliśmy się, że heraldyk, weksylolog; z takim doświadczeniem i zaangażowaniem, jest nieufny do „kogoś z Białegostoku”, który przyjechał i „macha” „carskim orłem” na fladze. Ale Pan Jerzy dostrzegł nasze zaangażowanie, włożoną pracę oraz błędy i postanowił nam pomóc.

To, że dział „Heraldyka i Weksylologia” jest na odpowiednim poziomie merytorycznym, w szczególności, zawdzięczamy Panu Jerzemu Wronie. Dziękujemy.

Pan Jerzy Wrona, we wstępie do książki, którą nam w Cieszynie podarował i autografem opatrzył, wskazuje na następujące problemy:

„Autor pragnie, by jego opracowanie przyczyniło się do wypełnienia w rodzimej literaturze geograficznej braku w zakresie aktualnej kompleksowej wiedzy o symbolice geograficznej flag i herbów państwowych. Jest to tym bardziej ważne, że mapa świata, a szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej i terytorium b. ZSRR, uległa ostatnio radykalnym zmianom politycznym. Powstało kilkanaście nowych jednostek politycznych, wyczulonych na własną, sięgającą korzeni lub stworzoną obecnie symbolikę państwową.

Autor pragnąłby również, by praca ta przyczyniła się do popularyzacji w polskim społeczeństwie wiedzy o flagach i herbach innych krajów świata. Być może w wielu przypadkach sprzyjałoby to na międzynarodowym forum lepszym kontaktom międzyludzkim.

Pogłębienie wiedzy o symbolach państw obcych jest tym bardziej celowe, że właśnie teraz przywraca się Polsce stare oraz tworzy nowe herby i flagi jednostek terytorialnych różnych szczebli, na co zezwalają nowe ustawy samorządowe.

Wybrane najistotniejsze wiadomości o symbolach państwowych Polski i innych krajów świata mogą być wykorzystywane w kształceniu akademickim (np. na kierunkach handlu zagranicznego, międzynarodowych stosunków gospodarczych, w szkolnictwie artystycznym, przy zagadnieniach wizualizacji). Informacje o flagach i herbach państwowych mogą także okazać się przydatne w nauczaniu szkolnym, co może przyczynić się do kształtowania postawy patriotycznej młodego pokolenia”.
(pogrubienie tekstu w cytacie – przez PF)


Przyłączamy się do przesłania autora i jeszcze raz dziękujemy za merytoryczne wsparcie naszej inicjatywy.

Z wiedzy skorzystaliśmy i przekazujemy ją dalej. Działania Pana Jerzego Wrony to przykład „Dobrej Roboty” na swoim stanowisku. Cieszymy się, że jest z nami.

http://www.pogotowieflagowe.pl/heraldyka_i_weksylologia.html
2.4. Opinia Krzysztofa J. Guzka

Dla osób z „branży flagowej” w kraju i na świecie Krzysztofa J. Guzka, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, nie trzeba przedstawiać. Dla czytelników załączamy skromny, syntetyczny opis jego dokonań weksylologicznych wraz z jego opinią o inicjatywie Pogotowia Flagowego.

Doradca, wysokiej klasy ekspert w najważniejszych w kraju pracach związanych z symbolami państwowymi i wojskowymi oraz samorządowymi, Krzysztof J. Guzek „odkrył” nas zaraz po ubiegłorocznej Konferencji w Cieszynie - chociaż na niej nie był. W tym czasie uczestniczył w światowym, XXX Kongresie Nauk Heraldycznych i Genealogicznych MAASTRICHT 2012 (to już siódmy tego typu meeting światowej elity heraldycznej w jego dorobku).

Obecnie pisze i publikuje artykuły na internetowej stronie Pogotowia Flagowego. Znajdziemy w nich rozwiązania spraw poprawnego nazewnictwa, problemów protokołu flagowego, również protokołu dotyczącego poprawnej ekspozycji flag kościelnych i watykańskich, a także i artykuł o „Projekcie Orli Dom”, który to projekt „wziął w obronę” Herb Orła Białego. To bardzo ważny projekt i wspieramy go medialnie na naszym portalu. Niech więc Autor przemówi sam do Państwa, bo robi to lepiej od nas. Zapraszamy do lektury, bo jest bardzo na czasie.

Zaproszenie do wstąpienia w poczet członków Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego - najstarszej organizacji flagowej w Polsce o statusie stowarzyszenia naukowego, skupiającej weksylologów i posiadającej afiliację FIAV - Międzynarodowej Federacji Towarzystw Weksylologicznych - przysłane do nas z własnoręcznym podpisem Krzysztofa J. Guzka jako członka wprowadzającego, jest dla nas zaszczytem i dowodem, że nasza inicjatywa ma rzeczywistą wartość.

Dla nas Krzysztof J. Guzek to obrońca porządnej i poprawnej flagi - jak „rycerz średniowieczny”, który ryzykuje życiem w jej obronie (patrz film „Krzyżacy”, gdzie jest scena jak Zbyszko z Bogdańca walczy o królewski sztandar i go odzyskuje).

Jego obecność w naszej witrynie dodaje nam odwagi i możemy liczyć na jego mądrą, zawsze świetnie uzasadnioną merytorycznie radę.

Jak wyeksponować flagę z „Kolorowym Żubrem” wraz z biało-czerwonymi flagami - pytaliśmy Mistrza Krzysztofa i odpowiedź otrzymaliśmy. A i film nakręciliśmy - załączamy go do prezentacji konkursowej. http://www.pogotowieflagowe.pl/index.php?site_url=dobra_flaga_realizacje&cat=2


P.S. Chorągiew z filmu „Krzyżacy” to właśnie Chorągiew Rzeczypospolitej z artykułu Krzysztofa J. Guzka „O pamięć chorągwi Rzeczypospolitej...”, zamieszczonego w naszej witrynie w linku „Artykuły”. Warto przeczytać tą i pozostałe publikacje z tego działu. A jeśli ktokolwiek chce dowiedzieć się więcej o ponad 700-letnich dziejach Chorągwi Rzeczypospolitej - może sięgnąć do opracowania Krzysztofa J. Guzka pt. „Chorągiew Rzeczypospolitej - znak Państwa Polskiego”, dostępnego na stronie Polskiego Tow. Weksylologicznego - www.weksylologia.pl - w linku „Publikacje członków PTW”. W załączeniu: KJG – CV Vex.
2.5. Opracowanie Władysława Serwatowskiego na temat „Dzień Flagi w Polsce, Tradycje międzynarodowe, formy popularyzacji, komentarz prawny”.

„Opracowanie było przygotowane jako ekspertyza najpierw dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo użyło spisanych diagnoz do użytku wewnętrznego i tekstu nie drukowało. Rozbudowaną i zaktualizowaną formę tej ekspertyzy autor przedstawił w lutym 2012 w czasie międzynarodowej konferencji „Znak, Symbol, Rytuał - Doświadczenie władzy”, którą organizował Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Po konferencji Uniwersytet JPII postanowił wydać tom z przedłożonymi referatami pt. „Doświadczenie władzy”. Książka trafiła na rynek w listopadzie 2012 (ISBN 978-83-7438-312-7) w wersji wielojęzycznej.
Redaktorami książki byli główni organizatorzy konferencji w Krakowie, pracownicy naukowi UJPII - prof. Józef Marecki i dr Lucyna Rotter.
Autor wyraził zgodę na publikację opracowania na portalu Pogotowie Flagowe.”


To jest jedyne opracowanie analizujące Dzień Flagi na świecie. Jesteśmy zaszczyceni, że Władysław Serwatowski wyraził zgodę na jego publikację na naszym serwisie. Dziękujemy. Z obszernego opracowania, opartego o niezwykle bogatą, wielojęzyczną dokumentację zebraną przez autora, wybraliśmy tylko niektóre fakty nie wymienione dotychczas, a pogłębiające naszą argumentację.

Cytujemy (pogrubienia PF):

„Zadaniem ustanowionego w Polsce Dnia Flagi jest konsolidacja i pogłębienie tożsamości narodowej wobec symbolu Polski, rozbudzeniu społecznej potrzeby i wrażliwości na precyzyjne używanie określeń dla zaszczytnego znaku - flagi narodowej...

...Ustanowienie Dnia Flagi w Polsce przynosi pozytywne efekty w kilku sferach życia społecznego, które dokonują się przez:

1. Manifestowania współcześnie narodowej i obywatelskiej tożsamości;
2. Przypomnienia ważnych dat z historii państwa i narodu dzięki zaangażowaniu środków publicznego przekazu i okolicznościowym wydawnictwom oficjalnym;
3. Budowanie obywatelskiej dumy z przynależności do danego kraju;
4. Nadawania szczególnego znaczenia - w formie uroczystej - zaszczytnym znakom rozpoznawczym, przez odczuwanie wzajemnej więzi między rodakami;
5. Prowadzenie naturalnej edukacji narodowej w grupach osób najmłodszych lub mniej wykształconych;
6. Budowanie państwa obywatelskiego, jako eksportowego wzoru dla innych państw i narodów;
7. Popularyzowania danego państwa na światowym rynku turystycznym, który poszukuje charakterystycznych wydarzeń lokalnych i niszowych.”

W analizie aspektów prawnych Władysław Serwatowski potwierdza „bałagan” w przepisach dotyczących symboli. Cennych informacji dostarcza poniższa wypowiedź:

„Obserwacja uczestnicząca w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w latach 2004-2011 pozwala na sformułowanie dziewięciopunktowej diagnozy.

1. Polacy odnotowują z życzliwą radością 2 maja, jako Dzień Flagi Polski.
2. Obchodzący 2 maja Dzień Flagi nie wnikają w szczegóły i niuanse historyczne, prawne, terminologiczne, heraldyczne i weksylologiczne związane z racjonalnością Dnia.
3. Polacy przywiązani do historii Polski i narodowych symboli manifestują postawy podobne do zachowań Amerykanów obchodzących Dzień Flagi USA 14 czerwca, co relacjonują wielokrotnie stacje telewizyjne.
4. Warszawianie kupowali flagowe symbole licznie odwiedzając sklepy z flagami lub w domowym zakresie sami tworzyli barwy narodowe do zewnętrznej ekspozycji w przestrzeni publicznej. Przygotowanie flag było w wielu domach czynnością integrującą rodziny wielopokoleniowe.
5. 2 maja na domach mieszkalnych, w oknach, na balkonach, na drążkach odchylanych domowej produkcji i na profesjonalnych masztach w przydomowych ogrodach widać było biało czerwone barwy. Powiewały flagi Polski, flagi państwowe i flagi państwowe z godłem a niekiedy z herbem.
6. W miejscach powiewania biało czerwonych barw zaobserwowano wyraźne złagodzenie obyczajów u przygodnych przechodniów i niemal zupełne wygaśnięcia ordynarnego zachowania tzw. kibiców zdarzeń ulicznych.
7. Język potoczny słyszany na ulicach z flagami cywilizował się, potoczne, ordynarne określenia zastępował uśmiech na twarzy i refleksje patriotyczną, która trwała może kilkanaście sekund. Biało czerwona flaga powodowała sekundowe katharsis i złagodzenie obyczajów.
8. Polacy krytycznie i ironicznie oceniają Ustawodawcę, który między dniami świątecznymi 1 i 3 maja ustanowił Dzień Flagi w intencji budowania tożsamości narodowej, ale nie uczynił Dnia Flagi – dniem wolnym od pracy.
9. Dzień Flagi RP nie jest przez Ustawodawcę określony ze względu na charakter i rodzaj. Dzień Flagi wyklucza – jak na razie - świąteczność. W Polsce określenie Święto państwowe odnosi się tylko do Święta Pracy 1 maja, natomiast 3 maja i 11 listopada to (Święto Narodowe Trzeciego Maja i Narodowe Święto Niepodległości).

Badania prowadzone dla Sejmu wykazały, że wiedza Polaków o historii polskich symboli narodowych: flagi, godła i hymnu jest znikoma. Można przyjąć, że aktywność Polski w Unii Europejskiej będzie bardziej wyraźna i lepiej postrzegana, gdy zachowamy w polskiej świadomości narodowe odrębności i ukażemy silną tożsamość narodową. Miał rację Witold Gombrowicz, gdy w „Dziennikach” i „Transatlantyku” powtarzał, że aby być kimś trzeba być skądś. Narodowi sojusznicy Polski odczytali wcześniej to przesłanie i uznali konieczność działania. Dzień Flagi obchodzony w wielu krajach bardzo zróżnicowanymi środkami ekspresji ma znacznie dłuższą tradycję.”


W dalszej części opracowania autor cytuje wypowiedź Władysława Stasiaka – byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego „To święto wypada akurat w wigilię święta Konstytucji, jednego z najważniejszych świąt w Polsce, co mogło odegrać jakąś rolę. Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej w 2004 roku przyświecała myśl o potrzebie uświadomienia wszystkim, zastanowienia się chwilę nad wagą polskich symboli narodowych, symboli Rzeczypospolitej Polskiej. Najpierw Senat podjął uchwałę w sprawie święta Orła Białego, później Sejm zmienił je i ustanowił Dniem Flagi. To jest dzień – i tak go rozumiem - który jest przeznaczony na zastanowienie się, na głębsze zrozumienie symboli narodowych RP, w szczególności flagi, ale też symbolu orła białego i hymnu narodowego, bo to są te ustawowo określone symbole Rzeczypospolitej Polskiej. Dobrze, że to jest właśnie dzień powszedni, dlatego, że refleksja nad symbolami narodowymi odnosi się zarówno do świąt, właśnie 3 Maja, 15 sierpnia, 11 listopada, ale też do każdego codziennego dnia. Symbole to są takie znaki, które wyrażają wspólnotę, łączność i wiarę to, że coś wspólnie się dokonuje, coś wspólnie można zrobić. Wydaje mi się, że 2 maja powinniśmy pomyśleć o tym, żeby częściej, ale rozsądniej posługiwać się tymi symbolami narodowymi, nie jak pustymi znakami, ale tymi, które wyrażają nasz wspólny dorobek, tradycję, ale też wspólną nadzieję na przyszłość.”,

i wypowiedź Bronisława Komorowskiego, ówczesnego marszałka Sejmu: „Flaga narodowa to wielka, poważna i święta rzecz. Tak powinno być, by flagę narodową, czcić, wielbić, szanować, myśleć o niej w kategoriach wielkiego doświadczenia narodowego i państwowego,...”

autor dodaje:

„Dzień flagi jest ponadpartyjny i apolityczny”

oraz

„Flaga dzięki szanowanej neutralności i swej historii jest naczelnym symbolem państwowym i narodowym kraju na płaszczyźnie międzynarodowej. Wszystkie flagi państwowe są równe wobec siebie a ich precedencja międzynarodowa zależy tylko od położenia pierwszej litery alfabetu, wybranej z nazwy państwa na obszarze obowiązywania danego języka.”

„Światowym liderem uroczystości flagowych są Amerykanie. 4 lipca jest Świętem Państwowym USA ale Dzień Flagi, zapoczątkowany 14 czerwca 1885 przez B. J. Cigrand’a w szkole publicznej we Fredonia w stanie Wisconsin rozrósł się do najważniejszego Dnia dla Amerykanów. Jest to Dzień Obywateli dla manifestowania amerykańskiej tożsamości. 14 Czerwca to Dzień Flagi, ale częściej określany jako Urodziny Flagi. Obchodzony z uczniami szkół Nowego Jorku Dzień Flagi 14.6.1889 zainspirował władze Filadelfii do wsparcia inicjatywy tak, że już w 1892 Nowojorskie Towarzystwo Synów Rewolucji obchodziło masowo Dzień Flagi.

W 1914 Sekretarz Stanu Obrony Franklin K. Lane wystosował do Amerykanów wizjonerskie przesłanie dotyczące flagi. Rozmawiałem rano z moją flagą, która wyznała mi, jestem niczym innym niż tym, czym mnie zrobiłeś. Powiewam przed twoimi oczami tak jasna jak moje barwy, które symbolizują ciebie.

Odezwa Franklina Lane przeszła do historii. Ugruntowała ona przywiązanie Amerykanów do swojej flagi i doprowadziła w konsekwencji do podpisania przez Prezydenta Trumana 3 sierpnia 1949 Decyzji Kongresu przyjmującego Dzień Flagi Narodowej.

Wkład Amerykanów w popularyzację Dnia Flagi na świecie jest znaczący. Amerykanie publikują najwięcej o swojej fladze. Mają aż 10 organizacji naukowych i popularyzatorskich Flagę USA i jej dzień - 14.6. Zasługą Amerykanów dla cywilizacji flagowej jest to, że sformułowali szczegółową etykietę flagową przyjętą i stosowaną w wielu krajach. Amerykanie ustalili, a społeczność międzynarodowa zaakceptowała, że najbardziej godnym unicestwieniem flagi narodowej, gdy jest uszkodzona lub zniszczona, jest jej honorowe spalenie. Ceremonia spalenia flagi dokonuje się w Ameryce właśnie w Dzień Flagi, 14 czerwca o zmierzchu. Amerykanie wprowadzili żelazne zasady honorowania flagi narodowej, które są przyjmowane w wielu państwach niezależnie od systemu politycznego i wyznawanych wartości.


Flaga podniesiona nie może dotykać gruntu ani osób stojących pod flagą.

Flaga nie może pełnić funkcji dekoracyjnych ani użytkowych (przykrycie mównicy, nakrycie tablicy).

Flaga nie może być częścią ubioru z wyjątkiem jej pozycji we wzorach mundurów.

Flaga opuszczana ma być przyjmowana na dłonie i ceremonialnie złożona.

Flaga narodowa na obszarze kraju ma pierwszeństwo przed innymi i nie może być mniejsza od innych flag podnoszonych razem ani powiewać niżej.

W towarzystwie innych flag narodowych to flaga narodowa kraju eksponowania narzuca identyczne wielkości innym flagom. Jest pierwsza podnoszona i ostatnia opuszczana. Jej miejsce winno centralne wśród innych flag.

Flaga narodowa może być podnoszona w ciągu dnia. W czasie nocy winna być podświetlona.

Flaga narodowa podnoszona razem z hymnem narodowym musi mieć pełna harmonię czasu. Nie może być na maszcie przed ukończeniem hymnu ani opuszczona przed odegraniem hymnu.

Flagi narodowej nie wolno składać w grobowcach w czasie uroczystości państwowych.”


Artykuł jest zbiorem cennych obserwacji i wytycznych z przedmiotowej dziedziny - dla wielu z nich autor podaje w treści gotowe rozwiązania. Władysław Serwatowski słynie w kraju i za granicą ze skuteczności w działaniu czyli z „Dobrej Roboty”.

http://www.pogotowieflagowe.pl/artykuly/dzien_flagi.html

Po przedstawieniu opracowania Władysława Serwatowskiego prezentujemy film http://www.youtube.com/watch?v=RSSIz-0pnCM, który nie jest częścią tego opracowania. Dodaliśmy go, bo porównuje ceremonię składania flagi amerykańskiej i ... polskiej pt. „Szacunek do flagi”. Porównuje ceremonię „Dobrą” i ceremonię „Zwykłą”, jaka występuje w naszym kraju. Podobnie wygląda „szacunek” do flagi na drzewcu.
2.6. Znaki jednostek samorządu lokalnego

Ustawa z 29.12.1998 r. o zmianie ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa nakłada na władze samorządowe obowiązek zaprojektowania herbu i flagi, będącymi najważniejszymi znakami rozpoznawczymi województw, powiatów, miast, gmin, zgodnie z zasadami sztuki heraldycznej, weksylologią i miejscową tradycją historyczną.

W historii Polski było wiele okresów utraty państwowości, w czasie, których okupanci celowo niszczyli wszelkie oznaki symboli narodowych, nie mówiąc o towarzyszącej tym okresom grabieży gospodarczej i niszczeniu potencjału intelektualnego. Celem naszych wrogów było zniszczenie Państwa Polskiego przez wynarodowienie Polaków i pozbawienie nas podstaw ekonomicznych do działania. Przez ostatnie 50 lat panowania na terenie Polski totalitarnych systemów: faszyzmu i komunizmu, herby i flagi regionalne, jako nośniki pamięci narodowej i kulturowej były zabronione, a państwowe, główne symbole zostały okaleczone i zdeprecjonowane w świadomości dużej części obywateli polskich, przez co utraciły swoją siłę – to dotyczy naszego współczesnego pokolenia.

Ustawa ta, ma na celu odtworzenie tradycji historycznej i pobudzenie patriotyzmu lokalnego w celu budowy efektywnego społeczeństwa obywatelskiego, mogącego sprostać nowym wyzwaniom.

Ustawa spełniła, w części, pokładane w niej nadzieje, co widoczne jest w postaci niebywałego w ostatnich dziesięcioleciach wzrostu zainteresowania symbolami samorządowymi i regionalnymi. To zjawisko występuje nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach naszego regionu, które odzyskały swoją narodową tożsamość.

I Europejska Konferencja Heraldyczno - Weksylologiczna w 2012 roku była poświęcona tym tematom. Pogotowie Flagowe było aktywnym uczestnikiem tej konferencji. W trakcie dwudniowego spotkania heraldyków i weksylologów z 11 krajów, w tym licznej grupy z Polski, z członkami Komisji Heraldycznej i jej przewodniczącym Pawłem Dudzińskim na czele, odbyło się 6 sesji, na których wysłuchano wielu referatów i dyskutowano o ujawnionych problemach.


Chcemy tu zwrócić uwagę tylko na niektóre referaty, które uzupełniają nasze wcześniejsze myśli:

  • Viktor Lemancow, (weksylolog rosyjski) - „Przyczyny zmian herbów miast polskich przez władze rosyjskie w XIX wieku”. Na podstawie, niedostępnych w kraju, źródłowych materiałów, przedstawił sposoby rusyfikacji na terenie Polski.
  • Agne Railaite (heraldyk) - „Współczesna heraldyka na Litwie”
  • Andrij Greczyło (heraldyk) - „Symbole rejonów Ukrainy; jedność w różnorodności”
  • Marina Jelinskaja (heraldyk rządowy) - „Herby i flagi Białorusi”

Referaty te dotyczyły „drażliwych” tematów sąsiedzkich.

Poznaliśmy, co myślą nasi sąsiedzi, z którymi dogadywaliśmy się bez problemu, jako nieliczni na konferencji, bo na co dzień mamy do czynienia z językami z naszego regionu. Zostali naszymi przyjaciółmi i utrzymujemy korespondencję. Może spotkamy się na II Konferencji.


  • Włodzimierz Chorążki (heraldyk, prac. naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego) - „Czy logo może być znakiem jednostki samorządu terytorialnego?”

W referacie, ilustrowanym licznymi przykładami, Włodzimierz Chorążki przedstawił stan symboli samorządowych w kraju. Większość samorządów posiada opracowane symbole samorządowe z „głębokimi” uzasadnieniami, ale nie zawsze właściwymi. Wiele z nich nie spełnia wymogów Ustawy i brak ich w przestrzeni publicznej, a jeżeli są, to jako pojedyncze, niskiej jakości egzemplarze – są anty symbolem i nie spełniają pozytywnej, twórczej funkcji symbolu, mimo wydatkowania publicznych środków.

Dzięki uprzejmości Urzędu Miejskiego, który na naszą prośbę udostępnił projekty cyfrowe flag Białegostoku, mogliśmy je wykonać i zaprezentować na Konferencji. Otrzymaliśmy brawa od dużej grupy najwybitniejszych heraldyków w dowód uznania za podjęte działania medialne i za „Dobrą Flagę”, która rozwiązuje problem braku czytelności znaków graficznych na tradycyjnych flagach.

Udział w Konferencji zaowocował nawiązaniem twórczych kontaktów ze środowiskiem, od którego aktywności zależy merytoryczny poziom symboli państwowych i samorządowych w kraju.

http://www.pogotowieflagowe.pl/artykuly/reportaz_z_I_Konferencji_Heraldyczno_Weksylologicznej_Cieszyn_2012.html


Jedynym „zgrzytem” na Konferencji był herb Białegostoku. Niektórzy heraldycy zwrócili nam uwagę, że przywieźliśmy „carskiego orła”. Dlatego inicjatywę Przewodniczącego Rady Miejskiej, Włodzimierza Kusaka, zmierzająca do przedyskutowania tego problemu, przyjęliśmy z zadowoleniem, zwłaszcza, że jest poparta wystawą „Dzieje herbu Białegostoku”. Szkoda, że nie załączono do wystawy uzasadnienia historycznego aktualnych symboli samorządowych, oraz nie zamieszczono nowych propozycji, konsultowanych aktualnie z Komisją Heraldyczną.

Aktualne wysiłki naszych władz, aby integrować wielokulturowość społeczną Województwa Podlaskiego, są ze wszech miar godne poparcia, zgadzamy się, że trzeba to robić bardzo delikatnie, aby nie drażnić żadnych narodowości. Czy bez konsultacji jest to możliwe?

Nowe logo Województwa Podlaskiego to wyjątkowo ważna inicjatywa, zdążająca w dobrym kierunku. Ma dużo racji Leon Tarasiewicz, twórca pomysłu na logo Województwa Podlaskiego, który powiedział (w wywiadzie dla TVP Białystok około 2 lat temu), że „wesele organizuje Wojewoda”, dodamy, że my na to wesele czujemy się zaproszeni i przyjdziemy, aby nie robić przykrości gospodarzowi.


Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu, za cyfrowy projekt „Kolorowego Żubra”, o który poprosiliśmy, aby wykonać prototypowe flagi, w celu sprawdzenia przydatności naszej konstrukcji do eksponowania flag samorządowych. Nakręciliśmy film pt. „Kolorowy Żubr tańczy na wietrze z Dobrą Flagą w białej sukience, a Biało-Czerwona czuwa, aby nikt nie przeszkadzał”, do którego obejrzenia Szanowną Komisję i użytkowników internetu zapraszamy. http://www.youtube.com/watch?v=X4rP4yuyRl8

P.S. Protokół flagowy dla tych flag opracował, jako wolontariusz, Krzysztof J. Guzek, którego już przedstawiliśmy. Następne Protokoły Flagowe – jak zapowiedział, są w opracowaniu.


Nowe logo Województwa Podlaskiego to wyjątkowa inicjatywa. Postawmy jeszcze raz pytanie w odniesieniu do „Kolorowego Żubra” – „Czy logo może być znakiem jednostki samorządu lokalnego?”, czy może zastąpić kontrowersyjne symbole naszego regionu?, czy my, społeczeństwo Podlasia odniesiemy jakąś korzyść z tej zmiany? Mamy nadzieję, że dowiemy się tego od władz w czasie obchodów 500-lecia naszego województwa, którego logiem jest „Kolorowy Żubr”. Na razie wstrzymujemy się od głosu, bo „wesele organizuje Wojewoda” - jak powiedział Leon Tarasewicz - twórca logo, na temat promocji naszego województwa z wykorzystaniem jego dzieła.
2.7. Inne aspekty: prawne, socjologiczne, psychologiczne, narodowościowe, motywacyjne

Tematykę symboli narodowych reguluje Ustawa O godle, barwach i hymnie RP z 1980 roku, wielokrotnie nowelizowana.

W świadomości wielu Polaków wciąż tkwi pamięć, że ustawa ta zabraniała eksponować flagi w dni inne niż ustawowo dekretowane za świąteczne. Do 15 lipca 1985 roku za nieuprawnione użycie flagi państwowej groziła kara aresztu do roku i grzywna do 10 000 zł lub jedna z tych kar.

W 2004 roku znowelizowano Ustawę O godle, ustanowiono Dzień Flagi. Barwy narodowe można eksponować bez ograniczeń ( art. 5 ust. 2 ), co oznacza, że barwy mogą być użyte, kiedy tylko chcemy, pod warunkiem, że zapewni im się należną cześć i szacunek. Celem ustawy była popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych i wizualnych elementów polskiej tożsamości, które należy pielęgnować z pokolenia na pokolenie.

Mimo nowelizacji, ze względu na brak znajomości ustawy i inne powody, wielu obywateli w dalszym ciągu boi się eksponować flagę. Znane są, niedawne, przypadki spraw sądowych zakładanych za eksponowanie flagi (z powodu nieznajomości prawa), oczywiście, ostatecznie umarzanych. Pogotowie Flagowe doświadczyło ingerencji prokuratora, gdy rozpoczęło stałe eksponowanie flagi - było to zaledwie 2 lata temu.

Prof. Koseła, socjolog, w artykule „Symbolika narodowa, w tym flaga w świadomości społecznej oraz jej wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich” zwraca uwagę na fakt, że obywatele eksponują flagi proporcjonalnie do zaufania do państwa, do instytucji państwowych, poczucia bezpieczeństwa. „Posiadamy i wywieszamy flagę, gdy jesteśmy dumni ze swego państwa” i wskazuje Wielkopolskę, jako najbardziej aktywny region kraju w tym względzie, i nie tylko w tym.

Nie ma prawnych przeszkód, aby obywatele polscy i innych narodowości eksponowali flagę państwową RP lub flagę swojego narodu, a jednak w naszym regionie flag jest najmniej. Wskazuje to na istnienie nierozwiązanych problemów społecznych.

W badaniu w 1998 roku (przed wejściem do UE) okazało się, że dla Polaków nie do zniesienia jest sytuacja, gdy znika potwierdzenie, że Polskie Państwo istnieje. Przy czym fakt, że flaga polska jest eksponowana obok flagi europejskiej nie jest problemem. Ważne dla Polaków jest poszanowanie istnienia Państwa Polskiego. Nie docenili tego inicjatorzy usunięcia „orzełków” z koszulek piłkarskiej reprezentacji kraju i ostatnio, inicjatorzy usunięcia Orła Białego z internetowych witryn ministerstw RP.

Prof. Koseła stwierdza, że „Ciepłych uczuć wobec symboli państwowych, więcej wyrazów przynależności do wspólnoty będzie wówczas, im więcej będzie powodów do zadowolenia, im więcej będziemy jako obywatele odnosili sukcesów”. Sukcesy sportowe, naukowe i inne sukcesy, zdaniem socjologa, mają duży, pozytywny wpływ na nasz stosunek do symboli państwowych.
http://www.pogotowieflagowe.pl/artykuly/symbolika_narodowa.html

Doświadczenia zebrane w ramach działania Pogotowia Flagowego pozwalają wysnuć jeszcze jeden inny, bardzo ważny wniosek, niezauważony dotąd w wypowiedziach. A mianowicie, wpływu jakości symbolu na kształtowanie pozytywnego stosunku do ojczyzny. Ten czynnik był decydujący dla nas przy podejmowaniu decyzji, aby rozpocząć prace przy udoskonalaniu konstrukcji flagi, okazało się, ponadto, że temat jest zdecydowanie trudniejszy niż zakładaliśmy. Fakt, że przez kilkaset lat w Europie, temat ten pozostawał nie rozwiązany, nie jest przypadkiem. To był trudny temat; chociaż nie wszyscy są w stanie to docenić i nie chodzi tu tylko o konstrukcję flagi, ale o ideę flagi, która nie jest powszechnie rozumiana.

Krótki list przysłany do Pogotowia Flagowego od Pani Anety Jastrzębowskiej z Białegostoku wynagradza nam poniesiony wysiłek. Cenimy ten list nie mniej, niż wszystkie opinie ekspertów załączone do tej prezentacji. Dlatego zamieszczamy go w tekście:

„Witam! Chcę złożyć podziękowania za podjętą inicjatywę Pogotowia Flagowego;
podjęte działania z pewnością będą miały oddźwięk w wychowaniu dzieci w duchu patriotyzmu i nauki dbania o symbole narodowe. Flaga jest symbolem najbardziej eksponowanym i widocznym na co dzień, kojarzy się dzieciom z ojczyzną, więc cieszę się, że skojarzenie może być idealne: „symbol – flaga jest idealna, więc moja ojczyzna również”; inicjatywa wpłynie na świadomość dzieci i dorosłych dotyczącą pozytywnego wizerunku naszej ojczyzny;
W dobie ekspansji gier PC i konsol każdy szczegół związany z dobrym wizerunkiem „patriotyzmu w praktyce” ma ogromne znaczenie;"
http://www.pogotowieflagowe.pl/opinie_o_inicjatywie.html

To jest najważniejszy argument przemawiający za dbałością o jakość symboli. Ta jakość przetwarzana podświadomie w dążenie jednostki do jakości i ideału, stymuluje rozwój indywidualny i zespołowy, a więc w sumie rozwój całego kraju, i całej cywilizacji. Tej siły innowacyjności i wytrwałości nam obywatelom tego regionu brakuje. Dobra Flaga to symbol Dobrej Roboty na każdym stanowisku. To jedyne wyjście z narastającego kryzysu ekonomicznego, zwłaszcza dla obywateli naszego regionu. Przyszła pora powiedzieć, że „Mądry obywatel przed szkodą”, a nie „po szkodzie” jak zbyt wiele razy, bywało, nie tylko w naszym regionie, ale na całym świecie.
2.8. Interpelacje poselskie – bez komentarza
2.9. Opinia Przewodniczącego Komisji Heraldycznej Pawła Dudzińskiego heraldyka i weksylologa, autora książek w tych dziedzinach, wykładowcy uniwersyteckiego i teologa.
(portal Gazeta.pl z 2.05.2012 r.)

„To paradoks, że 2 maja obchodzimy Dzień Flagi, a tymczasem na co dzień często jej nie szanujemy... Klika lat temu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, jak używane są symbole państwowe w administracji publicznej. Wyniki były dramatyczne. Przykłady braku szacunku dla flagi idą z góry, trudno się dziwić, że wiele osób wykazuje się brakiem dbałości o flagę, czy nie wie, jak należy się nią posługiwać. Brak jest wiedzy i znajomości dobrych praktyk na temat eksponowania flagi oraz znajomości i przestrzegania ustawy, która nakazuje otoczyć symbole troską i należytym szacunkiem, co jest ustawowym obowiązkiem administracji publicznej. Administracja nie potrafi przekazać społeczeństwu szczytnych ustawowych zaleceń, nawet jeśli istnieją”.

Kontynuuje Paweł Dudziński: „Ponieważ flaga nie ma odpowiedniej ochrony prawnej, Komisja Heraldyczna wyszła z propozycją zmian ustawowych, aby dokładnie sformułować wygląd i rangę symboli narodowych... Niestety, póki co posłowie nie chcieli się zająć tymi propozycjami ustawowymi... NAJWAŻNIEJSZE JEDNAK, ŻEBYŚMY PAMIĘTALI, ŻE FLAGA POWINNA BYĆ CZYSTA, PORZĄDNIE WYGLĄDAJĄCA I ŻE NALEŻY POSŁUGIWAĆ SIĘ NIĄ W SPOSÓB GODNY”. (pogrubienie PF)


3. Podsumowanie i rozwinięcie misji

Na naszym portalu www.PogotowieFlagowe.pl budujemy platformę edukacyjno-informacyjno-dyskusyjną na temat symboli - to zaledwie skromny początek, bo platforma została odsłonięta niedawno - w połowie 2012 roku, chociaż przygotowywania trwały od kilku lat, a właściwie całe życie. Platforma rozwija się bardzo dynamicznie, bo widać jest taka potrzeba - bywa, że zatyka nam łącza internetowe.

Na potrzeby konkursu dokonaliśmy maksymalnego skrótu tych materiałów i prezentujemy w załączonym opracowaniu.

W punkcie 2, w podpunktach 1-10 są przedstawione najważniejsze problemy i potrzeby. Zebraliśmy dostępne informacje opracowane przez „ekspertów” i dorzuciliśmy swoje obserwacje. Powstał bardziej przejrzysty obraz stanu rzeczy w dziedzinie symboli, z którym każdy może się zapoznać, wyciągnąć wnioski i rozpocząć działania na swoim stanowisku, aby stan ten naprawić.

Wytyczne do działania znajdują się w każdym z 10 punktów, ale my winnych nie szukamy i odrzucamy zalecenia NIK „policja i straż miejska powinna sprawdzać i wystawiać mandaty”, bo nasze społeczeństwo ma dosyć restrykcyjnej polityki, to jest sprzeczne z Dobrą Drogą.

Nie proponujemy więc, dla naszych władz, powołania dodatkowej jednostki „Flagowej Straży Miejskiej” i dodatkowego monitoringu na każdą flagę (bo jest ich chyba około 15 tys.) oraz karania mandatami, jak zaleca NIK, ale proponujemy, aby w dniach związanych ściśle z ważnymi świętami państwowymi, odstąpić, metodą próby, od karania uczestników patriotyczno - wolnościowych uroczystości, za niegroźne wykroczenia typu komunikacyjnego i zastąpić je pouczeniami; przy okazji policja i strażnicy miejscy powinni przypomnieć o ustawowym obowiązku poszanowania flagi państwowej, gdy takie naruszenia dostrzegą.

Ten pomysł może przyjąć się w całym kraju, a może i na całym świecie; byłby sygnałem, że i w naszym regionie mogą powstać dobre pomysły rozwiązywania, zaobserwowanych ostatnio, napięć społecznych (np. aktów nietolerancji) w sposób pokojowy. To jest „łagodny i tani” sposób na poprawienie sytuacji, za jednym razem, w wielu obszarach życia społecznego, metodą Dobrego Słowa i może przynieść wiele dobrego dla nas wszystkich, również dla władz. To jest społeczna propozycja naszej Inicjatywy, którą zgłaszamy do niniejszego Konkursu.

Dlatego, że bliższa jest nam opinia Przewodniczącego Komisji Heraldycznej Pawła Dudzińskiego, który potwierdzając dramatyczne zaniedbania, mówi „NAJWAŻNIEJSZE JEDNAK, ŻEBYŚMY PAMIĘTALI, ŻE FLAGA POWINNA BYĆ CZYSTA, PORZĄDNIE WYGLĄDAJĄCA I ŻE NALEŻY POSŁUGIWAĆ SIĘ NIĄ W SPOSÓB GODNY”. Przyjmijmy tę Dobrą Radę i przekażmy ją dla innych, jako krok w dobrym kierunku.

My, Pogotowie Flagowe wykonaliśmy jeszcze jeden krok do przodu. Dzięki naszym staraniom urodziła się Dobra Flaga, która jest jutrzenką zmian na lepsze. Chcemy, aby to był symbol Dobrej Roboty, która doprowadzi nas do Dobrej Drogi, jako ratunku przed Złem. Chcemy, aby wszyscy przyjęli nasze dziecko „Dobrą Flagę”, nie tylko do domów, ale przede wszystkim do … serc. Tam będzie bezpieczna i da nam siłę.

Wkroczyliśmy zaledwie, w złożony i niekończący się obszar symboli, które z definicji, w sposób maksymalnie skrócony i skompresowany, opisują cywilizację ludzką - jej historię i idee, które torowały rasie ludzkiej drogi w ciemności.

Stajemy teraz, w 2013 roku, przed kolejnym wyzwaniem: koniecznością odpowiedzi, czy droga którą teraz idziemy jest dobra? Czy nie zbłądziliśmy?

Inicjatywa Pogotowia Flagowego to skromny wkład w poszukiwaniach ponownego odnalezienia Dobrej Drogi, którą znamy z różnych wcieleń, ale czasami zbaczamy z niej, bo zapominamy o dobrych symbolach, które je wytyczają.

Z wszystkich symboli wybraliśmy flagę jako przewodniczkę - matkę symboli, która jako niezawodna przyjaciółka wskazuje drogę i dodaje sił swą tajemniczą siłą.

Z wszystkich flag wybraliśmy biało-czerwoną, bo los rzucił nas w te strony. Obok niej pojawił się „Kolorowy Żubr” - bo to też wytyczenie drogi - naszej podlaskiej, która za jakiś czas przyłączy się do DOBREJ DROGI. Tańczą razem „Dobra Flaga i Kolorowy Żubr” http://www.youtube.com/watch?v=X4rP4yuyRl8. Dobrana para z nich, nieprawdaż? Można, by powiedzieć Dobra Para. „Czas na wesele, Panie Wojewodo, bo będą zdrowe dzieci, których tak potrzebujemy” - jak by to mógł powiedzieć, Leon Tarasewicz - „ojciec” Kolorowego Żubra.


4. Prezentacja podjętych działań, partnerzy inicjatywy, zamierzenia na przyszłość

Większość działań prezentujemy na portalu www.PogotowieFlagowe.pl,
do zapoznania się z którym ZAPRASZAMY SERDECZNIE.

Przewodnik po stronie


Pogotowie Flagowe - misja i cele w wersji skróconej
Pra, pra... flaga - jak to się zaczęło
Zarys historii i funkcje flagi - tu znajduje się
skrócona
wiedza
prawna,
historyczna
oraz
wskazówki
dla
wszystkich
jak
dbać
o
flagę
Historia flagi RP
Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa o godle
Jak eksponować flagę -
Protokół flagowy
Kalendarz świąt -
kiedy eksponujemy flagi?
Wyniki kontroli NIK -
wytyczne dla instytucji
państwowych i obywateli
Heraldyka i weksylologia
Komisja Heraldyczna


 


Artykuły - to platforma dla „ekspertów” i osób, które chcą pogłębić wiedzę.
Edukacja - po prostu trzeba to znać i już!
Flagowe inicjatywy - wspieramy inne, związane z Pogotowiem Flagowym, inicjatywy
- prezentujemy również własne, dodatkowe inicjatywy
Strony internetowe - inni też coś robią, wspieramy ich medialnie
Fotogaleria
„flaga w moim mieście”
- na, wszelki wypadek, gdyby ktoś nie pamiętał jak naprawdę wyglądają flagi w Białymstoku - może znajdzie swoją?
Fotogaleria
„z flagą w tle”
- u innych nie jest lepiej, Amerykanie też mają kiepską flagę i powinni się wziąć do Dobrej Roboty, a dług publiczny mają jeszcze większy niż my.
Aktualności - dużo się dzieje, również w sejmie, to zapowiedź oczekiwanych zmian na lepsze
Archiwum wiadomości - zwracamy uwagę na reportaż „Chrzest Dobrej Flagi”, na którym był arcybiskup, wicewojewoda i marszałek województwa - bo to było taaaaaaak dawno (5.06.2012)
Licznik „Dzień Flagi” - szykujemy się na to święto, przypominamy o tym dla innych
Zapraszamy do współpracy - czekamy!
ODPLĄTAĆ FLAGĘ - prosimy!
Inne Flagowe inicjatywy - prosimy kliknąć na nazwę i poczytać
Dla dociekliwych - dla tych którzy chcą wiedzieć, „Dokąd zmierza świat”, gdy są BIERNI


 


Górny pasek

O fladze - aby zachęcić do wejścia w świat symboli
Chcę mieć flagę - pukamy do serc
Eureka! Mam Dobrą Flagę - dobra nowina
Dobra Flaga online - niech wszyscy też coś z tego mają, Polonia też, gdy się stęsknią za ojczyzną - popatrzą 24 godziny na dobę, cały rok – szybciej wrócą na Podlasie
- 6 filmów pokazuje jak dzielna jest Dobra Flaga – to jest Symbol. Z taką flagą można podnieść z dumą głowę w każdym kraju świata.
Dobra Flaga realizacje - to nas cieszy. Dobra Flaga zaczyna zdobywać serca - nie tylko Polaków - niech Ameryka zobaczy jak powinna wyglądać ich flaga, i Białoruś też
Opinie o inicjatywie - w załączniku
Sponsoring - wspieramy Inicjatywy flagowe
Prezentacja konkursowa - umieszczamy wszystko w necie, bo robimy to dla wszystkich, nie tylko na Konkurs
List otwarty - duża część mieszkańców Białegostoku już go zna, nawet gdy nie ma komputera z internetem, bo roznosimy razem z kalendarzem świąt. Może Państwo już go otrzymaliście?


W trakcie opracowywania jest wiele innych rzeczy. Konkrety?

1. Domowy protokół flagowy – dla rodzin, zwłaszcza dla dzieci (od 3 lat) i dziadków

2. Order Dobrej Roboty - pierwsi nominowani już są

3. Symboliczna historia świata – sam początek pomysłu już jest w „Pra, pra… flaga” - to „przeczytają” również Ci, którzy historii nie lubią, a powinni. Znajomość historii własnego narodu, nawet jak jest tragiczna, to podstawa do budowania „patriotyzmu na co dzień”.


Jeżeli wytrzymaliście Państwo z nami, aż do tego miejsca, to dziękujemy i w nagrodę przeżyjmy wiersz Wisławy Szymborskiej „Gawenda o miłości do ziemi ojczystej”, który jest dostępy na co dzień w dziale „Edukacja” – wiersze patriotyczne.


Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie uwić,
o blasku próchna mówić „dnieje”,
o blasku słońca nic nie mówić.

Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które za płytko wrosło w ziemię,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstkę czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.


Dziękujemy za uwagę.
W imieniu Zespołu POGOTOWIA FLAGOWEGO i wolontariuszy

Zbygniew Kordula
5. Opinie organizacji, instytucji, beneficjentów na temat inicjatywy Pogotowia Flagowego

Opinie zostały umieszczona na oddzielnej podstronie: Opinie o inicjatywie


6. Spis załączników

Rekomendacje, opinie beneficjentów inicjatywy

1. Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
2. SP 5 Białystok
3. Polska Wspólnota Heraldyczna
4. Historiae
5. iTTv
6. Krzysztof J. Guzek
7. Władysław Serwatowski
8. dr Jerzy Wrona
9. Edward Płonka
10. Leszek Rodziewicz
11. Lech-Tadeusz Karczewski
12. Wybrane opinie nadesłane na adres e-mail Pogotowia Flagowego (15)


Zdjęcia: Przykłady zdjęć pochodzących z bloków tematycznych.
Na stronie www.PogotowieFlagowe.pl jest tych zdjęć bardzo dużo. Zapraszamy.
Mała ilość zdjęć ograniczona jest przepustowością łącza internetowego.

13. Zdjęcia 1-7oplątane flagi w przestrzeni miejskiej
14. Zdjęcia 8-9„Dobra Flaga” podczas świąt państwowych
15. Zdjęcie 10zdjęcie nagrodzone w konkursie na „najbardziej oplątaną flagę
16. Zdjęcia 11-13prezentacja Pogotowia Flagowego i „Dobrej Flagi” na I Europejskiej Konferencji Heraldyczno-Weksylologicznej w Cieszynie 2012 roku
17. Zdjęcia 14-16„Dobra Flaga” na otwarciu budynku Archiwum i Muzeum Archidiecezji Białostockiej
18. Zdjęcie 17-19pilotażowy konkurs plastyczny pt. „FLAGA BIAŁO-CZERWONA” zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Białymstoku z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 2012 roku
19. Zdjęcia 20-24realizacje flag samorządowych
20. Zdjęcie 25I odsłona strony internetowej Pogotowia Flagowego


Filmy z profilu YouTube Pogotowia Flagowego
- www.youtube.com/user/pogotowieflagowe

· Szacunek do flagi
  Ceremonia składania flagi amerykańskiej i... polskiej
  http://www.youtube.com/watch?v=RSSIz-0pnCM

1. Polska flaga
    http://www.youtube.com/watch?v=7mB6yop62VY

2. Flaga 500-lecie Województwa Podlaskiego
    http://www.youtube.com/watch?v=3kyzsS2cfrM

3. Flagi - województwo Podlaskie, miasto Białystok, Wschodzący Białystok
    http://www.youtube.com/watch?v=8xrtUjS38Yg

4. Flagi – Polska RP, województwo Podlaskie, Flaga Europy
    http://www.youtube.com/watch?v=KqsRC4rHGXM

5. Flaga Unii Europejskiej
    http://www.youtube.com/watch?v=Nt2rPUoze3U

6. Porównanie między Dobrą a zwykłą flagą w różnych warunkach atmosferycznych:
7. Flagi kościelne
8. Flaga NIE dla Jednolitego Patentu Europejskiego
    http://www.youtube.com/watch?v=__XOY3dwVhE


Autor: Pogotowie Flagowe
Data: 2013-03-25
Kategoria: Pogotowie Flagowe